Plusklas

Leerlingen zijn allemaal verschillend, en hebben verschillende behoeftes om tot een zo volledig mogelijke ontwikkeling te komen. De scholen van de Dr. Schaepmanstichting bieden passend onderwijs. Daarbij zorgen alle scholen voor een rijke, overzichtelijke leeromgeving, waardoor alle leerlingen uitgedaagd worden zich te ontplooien op alle ontwikkelingsgebieden.

Vanuit deze visie denken wij dat talentvolle (hoog)begaafde leerlingen een speciale aanpak behoeven. Zij krijgen, aansluitend bij hun individuele mogelijkheden en ontwikkeling, een eigen aangepast onderwijsaanbod. Het kan ook zo zijn dat we aan verbreding werken, d.w.z dat de leerstof een aanvulling op de kerndoelen vormt. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het leren van Spaans etc.

Plusklas Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma
Binnen onze onderwijsgemeenschap wordt gewerkt met een Plusklas. Leerlingen die meer verbreding nodig hebben, kunnen deelnemen aan deze Plusklas. De intern begeleiders kijken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.
In de Plusklas wordt aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en/of hoogbegaafde leerlingen een speciaal lesprogramma aangeboden. Hierbij komen cognitieve aspecten, maar ook sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.
De Plusklas heeft een bijzondere naam, verzonnen door een deelnemende leerling, namelijk: Volo Magis. Dit betekent: “Ik wil meer”. Dat past goed bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het logo hiernaast is ook door een leerling zelf ontworpen.

Bovenschoolse TOP-Klas Dr. Schaepmanstichting
Leerlingen kunnen ook in aanmerking komen voor de TOP-Klas van de Dr. Schaepmanstichting. De TOP-Klas heeft een vaste begeleider en komt op vaste tijden bij elkaar. Aan opdrachten van deze groepen kan ook gedurende de week in de eigen groep gewerkt worden. Leerlingen van de groepen 5 t/m 7 volgen een dag per week lessen in de verrijkingsgroep. Dit gebeurt op één locatie waar een lokaal is ingericht voor deze TOP-Klas. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken welke kinderen aan de bovenschoolse TOP-Klas Dr. Schaepmanstichting kunnen deelnemen.